Dokumenty a materiály

 

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (komentovaný výklad)

Vyhláška MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice 

(č. MK – 1669/2010-10/7472 z 1. júna 2010)  PDF

Metodické usmernenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k určeniu štandardov pre verejné knižnice

(č. MK – 4315/2020-110/11107 z. 21. júla 2020) PDF

Štandard pre dobrý knižničný fond 

 

       Vzory dokumentov

Zriaďovacia listina      word  /  PDF   

Štatút obecnej knižnice       word  /  PDF

Knižničný a výpožičný poriadok  word  /  PDF

Medzinárodné desatinné triedenie - MDT

Odovzdávací protokol  word /  PDF

Potvrdenie o prevzatí knižného daru   word  /  PDF

Zápisnica z revízie  word / PDF

Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu Galantská knižnica, Úsek metodiky a koordinácie, Mierové námestie č. 4, 924 00 Galanta alebo e-mailom na adresu: metodika@galantskakniznica.sk

Návrh na vyradenie word / PDF

Zoznam vyradených knižničných dokumentov word / PDF

Revízny hárok       PDF

 

 

 

 


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Vytlačiť stránku