Informovanie o spracovaní osobných údajov používateľa

v zmysle General Data Protection Regulation (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákona na ochranu osobných údajov č.: 18/2018 Z.z.

 

Prevádzkovateľ: Galantská knižnica

Adresa: Mierové námestie 4, 924 00 Galanta

IČO: 36088242

Telefón: 031/780 29 20

Zodpovedná osoba pre účely ochrany osobných údajov
tel. kontakt: 00421 48 4146759
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk

Knižnično-informačný systém

Účel spracúvania a uchovávania osobných údajov: Poskytovanie knižnično-informačných služieb podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach

Právny základ: Zákon 126/2015 Z. z. o knižniciach

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: nie sú

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov:

Spracúvanie sa uskutočňuje po dobu aktívneho členstva v knižnici a ďalších 24 mesiacov po jeho skončení. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania, prevádzkovateľ osobné údaje likviduje. Dotknutá osoba môže v každom oddelení služieb požiadať o likvidáciu jej osobných údajov aj pred uplynutím tejto doby, podmienkou je, že má vysporiadané všetky záväzky voči prevádzkovateľovi.

Osobné údaje sa spracúvajú v knižnično-informačnom systéme (ďalej len „KIS“) v rozsahu uvedenom v prihláške a v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom. Tieto osobné údaje sú získané na základe osobitného zákona (Zákon č. 126/2015 Z. z.) a sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb, pri ktorých vzniká zmluvný vzťah o výpožičke podľa Občianskeho zákonníka (absenčné výpožičky, MVS, MMVS).

Fotodokumentácia z podujatí pre verejnosť je vyhotovovaná ako oprávnený záujem prevádzkovateľa na rovnakom právnom základe.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Prehlásenie o spracúvaní OÚ

 


Vytlačiť stránku