Vznik knižnice sa datuje od roku 1951, kedy Povereníctvo informácií a osvety vydalo obežník pre krajské národné výbory o zriadení okresných ľudových knižníc.

Podľa zachovaných dokumentov Okresný národný výbor ku koncu roka už evidoval okresnú ľudovú knižnicu,

preto toto obdobie považujeme za vznik okresnej knižnice v Galante.

Knižnica bola umiestnená na bývalej Ulici Československej armády v kultúrnom dome.

Od roku 1952 plnila naša knižnica úlohu miestnej aj okresnej knižnice. V tejto súvislosti sa začalo nakupovať viac kníh, ktoré sa postupne zapisovali do tzv. Prírastkových zoznamov, prvé v roku 1953. V roku 1954 bola prijatá prvá knihovníčka a zároveň riaditeľka Alžbeta Gallová. V tomto roku mala knižnica 85 čitateľov a o päť rokov neskôr to už bolo 619 čitateľov s 5955 zaevidovanými dokumentmi.

V roku 1960 bola uskutočnená územná reorganizácia okresov, kedy k okresu Galanta bola pričlenená časť okresu Senec, Sereď a Šaľa. V tomto roku nastúpil na post riaditeľa knižnice pán Milan Šimo. Rok 1970 sa stal významným medzníkom v živote inštitúcie a knižnica sa presťahovala do budovy neogotického kaštieľa, kde sa jej pridelilo 6 miestností pre oddelenia tvoriace základ organizačnej štruktúry aj dnešnej knižnice.