Vznik knižnice sa datuje od roku 1951, kedy Povereníctvo informácií a osvety vydalo obežník pre krajské národné výbory o zriadení okresných ľudových knižníc.

Podľa zachovaných dokumentov Okresný národný výbor ku koncu roka už evidoval okresnú ľudovú knižnicu,

preto toto obdobie považujeme za vznik okresnej knižnice v Galante.

Knižnica bola umiestnená na bývalej Ulici Československej armády v kultúrnom dome.

Od roku 1952 plnila naša knižnica úlohu miestnej aj okresnej knižnice. V tejto súvislosti sa začalo nakupovať viac kníh, ktoré sa postupne zapisovali do tzv. Prírastkových zoznamov, prvé v roku 1953. V roku 1954 bola prijatá prvá knihovníčka a zároveň riaditeľka Alžbeta Gallová. V tomto roku mala knižnica 85 čitateľov a o päť rokov neskôr to už bolo 619 čitateľov s 5955 zaevidovanými dokumentmi.

V roku 1960 bola uskutočnená územná reorganizácia okresov, kedy k okresu Galanta bola pričlenená časť okresu Senec, Sereď a Šaľa. V tomto roku nastúpil na post riaditeľa knižnice pán Milan Šimo. Rok 1970 sa stal významným medzníkom v živote inštitúcie a knižnica sa presťahovala do budovy neogotického kaštieľa, kde sa jej pridelilo 6 miestností pre oddelenia tvoriace základ organizačnej štruktúry aj dnešnej knižnice.

                                         

Mimoriadny zlom pre fungovanie knižnice nastal v roku 1973, kedy bola ukončená výstavba administratívnej budovy Okresnej odborovej rady. Pri príležitosti 29. výročia SNP bola okresná knižnica premiestnená do nových priestorov na Mierovom námestí. Tým si vyslúžila post najlepšie umiestnenej knižnice v tom období na Slovensku. Tu sídli dodnes.

            

V 70. rokoch knižnica prežívala mimoriadne aktívne obdobie aj vďaka novým priestorom. 12. júna 1975 získala Čestné uznanie Ministersta kultúry, ako Vzorná ľudová knižnica, ktoré si obhájila aj v roku 1977. Kronika dokazuje,že to bolo aj vysokým počtom organizovaných podujatí. Knižnica začala rozvíjať i spoluprácu so školami a v tomto období ju navštívili spisovatelia zvučných mien ako Elena Čepčeková, Hana Zelinová, Ján Navrátil, Krista Bendová a ďalší.

          

Okrem budovania knižničného fondu a organizovania kultúrnych podujatí najväčším prínosom v 80. rokoch pre knižnicu bolo využívanie audiovizuálnej techniky. V roku 1988 sa zakúpil farebný televízor aj videomagnetofón a bola zriadená požičovňa videokaziet na mládežníckom oddelení. Nový druh služby vzbudil od začiatku veľký záujem. V roku 1989 videonahrávky oslovili 1342 požičiavateľov, a tento trend spečatil osud zbierky 535 gramofónových platní, ktoré boli po roku 1990 vyradené.

        

Galantská knižnica ani v roku 1993 nevlastnila žiadnu počítačovú techniku okrem elektronického písacieho stroja. V rámci automatizácie a mechanizácie boli v roku 1994 zakúpené tri počítače s príslušenstvom a tiež knihovnícky program Smartlib na uľahčenie katalogizačného a výpožičného procesu.

Od 1. júla 1996 sa knižnica, rozhodnutím Ministerstva kultúry, stala súčasťou Dudvážskeho kultúrneho centra pod názvom Dudvážska knižnica v Galante. Spomínané centrum vzniklo zlúčením Vlastivedného múzea, Okresnej knižnice a Regionálneho kultúrneho strediska v Galante, na čele so štátnou intendantkou Paed. Dr. Annou Pilárikovou.

     

V roku 1997 Dudvážska knižnica ako jedna z prvých verejných knižníc na Slovensku zabezpečila svojim čitateľom novú službu - prístup k internetu. Stalo sa tak vďaka sponzorskej pomoci miestnej telekomunikačnej firmy, ktorá nám darovala počítač aj modem.

  

Dudvážska knižnica, ktorá od roku 1996 bola súčasťou Dudvážskeho kultúrneho centra v Galante, rozhodnutím zriaďovateľa, Krajského úradu v Trnave k 1. aprílu 1999 opäť získala právnu subjektivitu. Knižnica následne požiadala i o zmenu názvu organizácie. Zmenu zriaďovateľ schválil ku dňu 21.12. 1999 a odvtedy platí názov Galantská knižnica.

V roku 2001 Galantská knižnica oslávila okrúhle jubileum, 50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bol vydaný zborník príspevkov - 50 rokov Galantskej knižnice a Súpis edičnej činnosti Galantskej knižnice od začiatkov svojho fungovania. A tiež nechýbala oslava!

V súvislosti so vznikom vyšších územných celkov na Slovensku bola Galantská knižnica k 1. aprílu 2002 vyňatá spod zriaďovateľskej kompetencie Krajského úradu v Trnave a pričlenené k organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
☝️Galantská knižnica zastáva od toho času funkciu mestskej knižnice v Galante a regionálnej knižnice v rámci okresu Galanta, kde plní úlohu metodického centra obecných knižníc okresu.

Prvá webstránka Galantskej knižnice vznikla ešte v roku 2001. Snahou bolo ponúknuť používateľom zrozumiteľnú a prehľadne usporiadanú webovú prezentáciu. V roku 2004 na stránke pribudol aj katalóg knižnice. Užívatelia si v ňom mohli na diaľku vyhľadávať potrebnú literatúru a informácie o jej umiestnení. Tento katalóg fungoval ako predchodca dnešného online katalógu.