Článok I. – Všeobecné ustanovenia, vymedzenie základných pojmov

1.1 Galantská knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorú zriadil Trnavský samosprávny kraj.
1.2 Knižnica plní funkciu okresnej knižnice pre okres Galanta
1.3 Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby, pôsobí ako koordinačné, vzdelávacie, štatistické, metodické, bibliografické a informačné stredisko pre knižnice v rámci svojej územnej pôsobnosti
1.4 Knižničný fond a zariadenie knižnice sú majetkom Trnavského samosprávneho kraja, ktorý bol knižnici zverený do správy na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti. Každý používateľ služieb knižnica je povinný ho chrániť a nepoškodzovať.
1.5 Knižničný poriadok, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov
1.6 Knižničný poriadok Galantskej knižnice sa vzťahuje na pracoviská knižnice, ktoré poskytujú služby čitateľom
1.7 Galantská knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

 • Hlavná budova na Mierovom námestí č. 4 – úsek knižnično-informačných služieb
 • Pobočka Základná škola SNP Galanta

Článok II. – Úlohy knižnice


2.1 Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedecko-výskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj
2.2 Knižnica plní svoje úlohy poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastných knižničných fondov a sprístupňovaním externých informačných zdrojov
2.3 Knižničný fond tvorí:

 • primárny fond: knihy, periodiká (noviny a časopisy), zvukové dokumenty, zvukové knihy pre nevidiacich a slabozrakých, kompaktné disky, CD ROM, dokumenty na počítačových médiách, mapy, regionálne dokumenty, edičné materiály vydané knižnicou
 • sekundárny fond: katalógy, kartotéky, bibliografie

Článok III. – Služby knižnice

3.1 Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom. Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava princíp rovnosti poskytovania knižničných služieb všetkým záujemcom bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, náboženstvo, politickúorientáciu, jazyk alebo spoločenské postavenie
3.2 Knižničný poriadok, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy a jej čitateľov a používateľov.
3.3 Základné knižnično-informačné služby

 • Základné knižnično-informačné služby sú: prezenčné a absenčné výpožičky knižničných dokumentov a ústne faktografické a bibliografické informácie
 • Knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácií

3.4 Špeciálne knižnično-informačné služby sú:

 • Písomné bibliografické informácie a rešerše
 • Medziknižničná výpožičná služba
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • Prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet)
 • Rezervácia dokumentu
 • Reprografické služby
 • Možnosť písania vlastných textov

3.5 Právo využívať knižničné služby má:

a) registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu vydaného na základe vyplnenia prihlášky za čitateľa, po preukázaní sa preukazom totožnosti a zaplatení členského poplatku
b) jednodenný používateľ na základe jednorazového manipulačného poplatku Čitateľský preukaz sa vydáva na jeden rok (odo dňa zápisu) a jeho platnosť treba každý rok obnovovať

3.6 Podpísaním prihlášky za čitateľa a vydaním čitateľského preukazu sa používateľ zaväzuje dodržiavať knižničný a výpožičný poriadok knižnice
3.7 Podpísaním prihlášky používateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice
3.8 Knižnica sa zaväzuje dodržiavať Zákon NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.
3.9 Občania bez ohľadu na to, či sú registrovanými používateľmi knižnice sa môžu zúčastňovať podujatí pre verejnosť organizovaných knižnicou, resp. inými spoluorganizátormi v priestoroch knižnice len na pozvanie


Článok IV. – Používatelia služieb knižnice. Základné práva a povinnosti používateľov.
Členstvo v knižnici


4.1 Používateľom služieb knižnice sa môže stať:


A) Fyzická osoba – individuálny používateľ

a. Dieťa vo veku 3 – 15 rokov so súhlasom zákonného zástupcu (svoj súhlas s členstvom a prebratie právnej zodpovednosti potvrdí zákonný zástupca podpisom na prihláške za čitateľa)
b. Každý občan SR nad 15 rokov. Svoju totožnosť pri registrácii musí preukázať právoplatným dokladom (občiansky preukaz), invalidní dôchodcovia, vojenskí dôchodcovia a vojnoví veteráni pri uplatňovaní zľavneného zápisného predložiapríslušný doklad
c. Občan iného štátu – preukaz čitateľa sa vystavuje po predložení cestovného pasu alebo identifikačnej karty cudzinca s oprávnením využívať dokumenty knižnice ibaprezenčne. Výnimku môže povoliť riaditeľ knižnice, alebo oprávnený zástupca

B) Právnická osoba (inštitúcia, organizácia a pod.) – kolektívny používateľ: Prihlášku podpisuje štatutárny zástupca a opatrí ju pečiatkou organizácie. Preukaz kolektívneho člena možno používať iba po predložení dokladu totožnosti konkrétneho pracovníka, ktorý je poverený uskutočňovať styk s knižnicou. Takto evidovaná právnická osoba je nositeľom používateľských práv a povinností


4.2 Čitateľský preukaz vystavený Galantskou knižnicou je platný na všetkých pracoviskách a pobočkách knižnice
4.3 Čitateľský preukaz je neprenosný, držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Pracovník knižnice má právo vyžiadať si od používateľa doklad na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol zneužitý inou osobou. Knižnica garantuje zachovanie ochrany osobných údajov neposkytovaním a nesprístupňovaním osobných informácií ďalším osobám, okrem zákonom vymedzených orgánov. Tiež likvidáciou osobných údajov vymazaním z databázy používateľov po uplynutí platnosti čitateľského preukazu a jeho nepredĺžení, ako aj po vysporiadaní prípadných záväzkov používateľa voči knižnici
4.4 Držiteľ čitateľského preukazu je povinný ihneď nahlásiť jeho stratu knižnici. Za vystavenie duplikátu preukazu sa platí poplatok stanovený v aktuálnom cenníku poplatkov. Taktiež je držiteľ čitateľského preukazu povinný ohlásiť knižnici najneskôr do 15 dní zmenu priezviska alebo bydliska. Každá zmena musí byť doložená príslušným dokladom. Ak  knižnica musí zmenené údaje zisťovať sama, náklady s tým spojené hradí používateľ (telefón, poštovné a pod.)
4.5 Povinnosti používateľov služieb knižnice

Používateľ knižnice je povinný:
a. Oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku, interných smerníc a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice
b. Podriadiť sa kontrolným opatreniam, potrebným na ochranu majetku knižnice
c. Vo všetkých priestoroch knižnice zachovávať ticho, poriadok a čistotu, správať sa disciplinovane, nepoškodzovať knižničný fond, inventár ani technické vybavenie
d. Dodržiavať zákaz:

 • Fajčenia
 • Vnášania bicyklov
 • Vstupu na kolieskových korčuliach
 • Vodenia zvierat
 • Konzumovania potravín, alkoholu a omamných látok v priestoroch knižnice
 • Zákaz používania mobilných telefónov


4.6 Ak používateľ tieto ustanovenia poruší, môže byť dočasne alebo trvalo zbavený práva využívať služby knižnice
4.7 Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou a používateľovi v byte, ktorého sa nákazlivá choroba vyskytuje, sa dokumenty nepožičiavajú
4.8 Knižnica neposkytuje služby osobám, ktoré zreteľne javia známky požitia alkoholu alebo omamných látok
4.9 Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby možno odoprieť používateľovi aj z hygienických dôvodov
4.10 Členstvo v knižnici zaniká:

a) Odhlásením používateľa
b) Neobnovením členstva
c) Zrušením členstva pre porušenie knižničného a výpožičného poriadku
d) Smrťou


4.11 Používateľ a návštevník knižnice sa môže pohybovať v priestoroch prístupných verejnosti. Nie je oprávnený vstupovať do skladov, služobných a prevádzkových priestorov knižnice
4.12 Používateľ má právo podávať ústne alebo písomné pripomienky a podnety k práci knižnice. Môže ich konzultovať s obslužným personálom, vedúcim oddelení a štatutárnym zástupcom knižnice. Sťažnosti môže podávať v zmysle Zákona NR SR č. 9/2010 Z. z.

Výpožičný poriadok

Článok V. –vymedzenie obsahu výpožičného poriadku

Výpožičný poriadok v súlade s Občianskym zákonníkom upravuje vzťahy medzi knižnicou a používateľom služieb knižnice. Stanovuje podmienky a spôsob vypožičiavania jednotlivých druhov dokumentov, tiež výpožičnú dobu, poplatky za služby a sankcie za nedodržanie výpožičného poriadku.

5.1 Základné knižnično-informačné služby poskytuje knižnica bezplatne
5.2 Špeciálne knižnično-informačné služby poskytuje za úhradu (pozri aktuálny cenník)

Článok VI. – Zásady vypožičiavania knižničných jednotiek


6.1 Vypožičiavaním knižničných dokumentov, ktoré sú označené vlastníctvom knižnice, resp. dokumentov iných organizácií, ktoré sú dočasne deponované a sprístupňované Galantskou knižnicou, vzniká medzi knižnicou a používateľom zmluvný vzťah podľa ustanovení Občianskeho zákonníka: § 659 a nasl. – zmluva o výpožičke, § 663 a nasl. – nájomná zmluva, § 421 a nasl. – zodpovednosť za škodu, § 544 a nasl. – zmluvná pokuta, § 546, §547 o ručení
6.2 O sprístupňovaní dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojím poslaním, úlohami a požiadavkami ochrany knižničného fondu Deťom do 15 rokov je možné zapožičiavať literatúru prevažne z úseku pre deti a mládež. V prípade, že knihovník posúdi, že pre dieťa do 15 rokov žiadaná literatúra nie je vhodná, je možné požičať žiadanú literatúru len s písomným súhlasom zákonného zástupcu
6.3 Knižničné dokumenty sa požičiavajú:


a) Prezenčne – počas výpožičného času v priestoroch knižnice
b) Absenčne – mimo priestorov knižnice

6.4 Používateľ si môže absenčne vypožičať všetky druhy knižničných jednotiek s výnimkou knižničných jednotiek študovne, príručnej knižnice študovne a oddelenia bibliografie a informácií (príručka regionálnej literatúry), zvukových dokumentov, audiovizuálnych dokumentov, CD ROM-ov, aktuálnych periodík a zbierok zákonov. Výnimky povoľuje vedúci oddelenia knižnično-informačných služieb. Staršie čísla novín a časopisov z čitárne knižnice je možné vypožičať aj absenčne na dobu 1 týždňa
6.5 Využívanie povinných výtlačkov je v zásade možné prezenčným štúdiom v priestoroch študovne knižnice. Vypožičanie knižných titulov povinných výtlačkov absenčne mimo priestorov knižnice je možné len na zabezpečenie vedecko-výskumnej a odbornej činnosti. Výpožičná doba týchto publikácií je 1 týždeň
6.6 Knižnica má právo regulovať počet naraz vypožičaných knižničných dokumentov. Používateľ si môže po preukázaní sa platným čitateľským preukazov vypožičať naraz najviac 15 knižničných dokumentov pre dospelých a 15 knižničných dokumentov pre deti a mládež. Ak úhrnná hodnota vypožičaných knižničných dokumentov je značne vysoká,
môže pracovník knižnice požadovať preukázanie dokladu totožnosti
6.7 Používateľ osobne zodpovedá za vypožičané knižničné dokumenty a nesmie ich vypožičať ďalším osobám. Je povinný ich vrátiť v takom stave, v akom ich prevzal. Pri vypožičiavaní si všetky dokumenty prezrie, poškodenie ihneď nahlási. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky
6.8 Galantská knižnica si vyhradzuje právo regulovať absenčné výpožičky:

pre zahraničných čitateľov
pre čitateľov, ktorí nevedia preukázať trvalý pobyt
pre čitateľov, ktorí trvalo znehodnocujú knižničné dokumenty

6.9 Prevzatie výpožičky používateľ potvrdzuje svojim podpisom na výpožičnom lístku
6.10 Povinnosťou každého čitateľa a používateľa je chrániť vypožičané knižničné dokumenty pred stratou, poškodením a zničením

Článok VII. – Výpožičná doba knižničných dokumentov

7.1 Výpožičná doba pre jednotlivé knižničné dokumenty je 30 dní, pre dokumenty z príručnej knižnice 7 dní, ak tento poriadok neuvádza inak. Táto výpožičná lehota sa vzťahuje na každú knihu zvlášť. V prípade, že má knižnica publikáciu len v 1 exemplári, resp. obmedzený počet výtlačkov, môže vedúca príslušného pracoviska skrátiť výpožičnú lehotu podľa uváženia, o čom upovedomí používateľa. Dátum vrátenia vypožičaného dokumentu stanovuje knižnično-výpožičný systém
7.2 Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to požiada čitateľ pred uplynutím tejto lehoty, a to osobne, telefonicky alebo elektronicky. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť maximálne 2 krát a len v tom prípade, ak publikáciu nežiada iný používateľ
7.3 Ak používateľ nedodrží stanovenú výpožičnú dobu, účtuje mu knižnica podľa Občianskeho zákonníka § 544 poplatky za nedodržanie výpožičnej doby (pozri aktuálny Cenník poplatkov – poplatky za každý prekročený deň a dokument napočítava knižničnovýpožičný systém)
7.4 Ak používateľ nevráti vypožičané dokumenty ani po poslednej upomienke (pokus o zmier) alebo neuhradí vzniknutú škodu, bude ich knižnica vymáhať súdnou cestou, u detí a mládeže do 18 rokov tento právny vzťah prechádza na zákonných zástupcov
7.5 Knižničné dokumenty, ktoré sú vypožičané, môže knižnica na požiadanie rezervovať jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o rezerváciu požiadali. Knižnica upovedomí žiadateľa o vrátení rezervovaného knižničného dokumentu písomne, telefonicky alebo elektronicky. Žiadateľ je povinný si ho vyzdvihnúť do 5 dní od odoslania oznamu. Ak tak neurobí, knižničný dokument knižnica vypožičia ďalšiemu používateľovi
7.6 Ak sa požadovaný dokument nenachádza vo fonde, knižnica môže sprostredkovať jeho požičanie medziknižničnou výpožičnou službou (MVS) z inej knižnice v SR a medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS). Žiadateľ pri jej objednávaní uvedie potrebné údaje o žiadanom titule (najmenej tri) a zaplatí stanovený poplatok na úhradu nevyhnutných nákladov knižnice spojených s touto službou (pozri aktuálny cenník)


Článok VIII. – Straty a náhrady

8.1 Používateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu knižničného dokumentu. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka môže knižnica žiadať od používateľa, aby škodu nahradil týmto spôsobom:


a) Identickým titulom (neporušený výtlačok toho istého dokumentu v rovnakom vydaní
a vo väzbe rovnakej kvality)
b) Náhradou rovnakého titulu v novšom vydaní alebo dohodou s príslušným zodpovedným zamestnancom knižnice
c) Finančnou náhradou za nevrátený dokument, vo výške jej trhovej ceny s pripočítaním stanoveného sankčného poplatku
d) Ak čitateľ nemôže nahradiť stratený alebo poškodený dokument uvedeným spôsobom, požaduje sa finančná úhrada podľa charakteru knižničnej jednotky nasledovne:

 

 • Pri strate alebo poškodení dokumentu existujúceho v knižnici len v jedinom exemplári uhradením poplatku 0,10 € za jednu stranu
 • Stratu alebo poškodenie dokumentu zapožičaného z Galantskej knižnice musí čitateľ alebo žiadajúca knižnica nahradiť spôsobom požadovaným poskytujúcou knižnicou
 • V medziknižničnej výpožičnej službe (MVS) zodpovedá za plnenie povinností čitateľa žiadajúca knižnica alebo inštitúcia, ktorá pre svojho čitateľa požiadala o výpožičku. Je povinná dodržiavať všeobecne platné predpisy o MVS, smernice a pokyny knižnice o požičaných fondoch. Žiadajúca knižnica alebo inštitúcia, ktorá pre svojho čitateľa požiadala o výpožičku, je povinná nahradiť Galantskej knižnici spôsobenú škodu


8.2 Do vyriešenia spôsobu náhrady a uhradenia všetkých poplatkov má knižnica právo pozastaviť používateľovi poskytovanie absenčných výpožičiek

Článok IX. – Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

9.1 Na základe požiadania čitateľa môže knižnica sprostredkovať výpožičku dokumentu alebo kópiu článku z periodika, ktoré nemá vo svojom fonde z inej knižnice v Slovenskej republike prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) alebo prostredníctvom medzinárodnej výpožičnej služby z fondov knižníc v zahraničí (MMVS)
9.2 Pri výpožičkách MVS a MMVS je čitateľ povinný dodržať všetky podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca ale aj žiadajúca knižnica
9.3 Stratu alebo poškodenie dokumentu zapožičaného z inej knižnice musí čitateľ Galantskej knižnice alebo žiadajúca inštitúcia nahradiť spôsobom požadovaným poskytujúcou knižnicou
9.4 Služby MVS a MMVS sa poskytujú po vyplnení a podpísaní žiadanky na objednanie dokumentu a zaplatení poplatku podľa aktuálneho Cenníka poplatkov. K vybavenej objednávke sa pripočítavajú poštovné náklady
9.5 Pre žiadajúce knižnice sa niektoré tituly kníh (podľa posúdenia pracovníčok GK) dajú požičať formou MVS len prezenčne
9.6 Galantská knižnica si vyhradzuje právo na vydanie internej smernice o vypožičiavaní kníh zo svojich fondov pri obzvlášť frekventovaných tituloch kníh


Článok X. – Zásady poskytovania služieb v čitárni a študovni

10.1 Využívať služby študovne a čitárne môže iba používateľ s platným čitateľským preukazom, resp. jednodenný používateľ
10.2 V študovni sa knižničný fond sprístupňuje prezenčne
10.3 V čitárni novín a časopisov má používateľ právo využívať všetky tituly prostredníctvom prezenčných výpožičiek
10.4 Používateľ čitárne alebo študovne si požičiava prezenčne najviac dva tituly kníh alebo dva exempláre periodík naraz (v prípade vyššieho počtu návštevníkov čitárne, len jeden denník)
10.5 Vlastné dokumenty, dokumenty z iných oddelení knižnice je čitateľ a používateľ po príchode do čitárne a študovne povinný zahlásiť pracovníčke knižnice
10.6 Do dokumentov nesmie čitateľ a používateľ robiť žiadne zásahy (poznámky, vystrihovanie a pod.)
10.7 Čitateľ a používateľ čitárne a študovne môže požiadať o zhotovenie kópií časti dokumentov pre vlastné účely prostredníctvom reprografických služieb za poplatok podľa aktuálneho cenníka

Článok XI. – Pravidlá využívania služieb internetu

11.1 Využívať služby internetu nie je podmienené členstvom v knižnici
11.2 Za vytlačenie informácií z internetových stránok, textových editorov a obrázkov sa vyberajú poplatky podľa aktuálneho Cenníka poplatkov Galantskej knižnice
11.3 Používateľom internetu nie je dovolené zasahovať do operačného systému počítača. Využívať môžu len adresáre na disku počítača, ktoré sú pre tento účel určené
11.4 Na internete sa nesmú prezerať stránky s pornografickým, rasistickým alebo násilie propagujúcim obsahom
11.5 Pri zvýšenom záujme o internet je maximálna doba pripojenia pre 1 používateľa obmedzená na 60 minút

Článok XII. – Zásady poskytovania výpožičných služieb putovných súborov zvukových dokumentov zapožičaných zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

12.1 Knižnica požičiava dokumenty len registrovanému používateľovi
12.2 Používateľom sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý občan v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

 • preukaz ŤZP, ŤZP/S
 • členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých
 • odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný)

12.3 Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal a všetky prípadné nedostatky ihneď ohlásiť. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a je povinný uhradiť náklady spojené s opravou dokumentu

Článok XIII. – Iné služby knižnice

Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, rešeršné, informačné, kopírovacie a iné služby:

 • osobné i telefonické informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch
 • telefonické prolongácie výpožičiek a rezervovanie dokumentov
 • exkurzie a prednášky k informačnej výchove pre deti a študujúcu mládež
 • výstavky literatúry
 • literárne súťaže
 • besedy so spisovateľmi
 • výchovno–vzdelávacie podujatia


Článok XIV. – Záverečné ustanovenia

14.1 Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Galantskej knižnice povoľuje riaditeľ knižnice
14.2 Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Galantskej knižnice zo dňa 01.02.2015
14.3 Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016