Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie)

Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Informovanie - Uzavretie zmluvy

Prevádzkovateľ: Galantská knižnica, Mierové námestie číslo 4, Galanta

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom: Áno
Právo na opravu osobných údajov: Áno
Právo na vymazanie osobných údajov: Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov: Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.: Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania: Plnenie predmetu zmluvy alebo vybavenie žiadosti o uzavretie zmluvy (predzmluvného vzťahu)
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania: Podľa registratúrneho plánu - počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov od jeho ukončenia.
Príjemcovia: Orgány štátnej moci a kontrolné orgány.
Prenos do tretej krajiny: Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nebude sa vykonávať

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údjov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy.

Informovanie - Životopis

Prevádzkovateľ:Galantská knižnica, Mierové námestie číslo 4, Galanta

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom: Áno
Právo na opravu osobných údajov: Áno
Právo na vymazanie osobných údajov: Nie
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov: Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.: Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania: Vyžiadanie a archivovanie životopisu pre uzavretie pracovného pomeru.
Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy v zmysle čl.6 ods. 1/b Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/b Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania: Podľa registratúrneho plánu.
Príjemcovia: Orgány štátnej moci a kontrolné orgány. Členovia výberovej komisie.
Prenos do tretej krajiny: Nebude sa vykonávať
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nebude sa vykonávať.

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nemusíte byť prizvaný k výberovému konaniu.

Informovanie - kamerový systém

Prevádzkovateľ: Galantská knižnica, Mierové námestie číslo 4, Galanta

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@somi.sk

Práva dotknutej osoby

Právo na pristup k osobným údajom: Áno
Právo na opravu osobných údajov: Áno
Právo na vymazanie osobných údajov: Áno
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Áno
Právo na prenosnosť osobných údajov: Nie
Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Áno
Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.: Áno

Informácie o spracúvaných osobných údajoch

Účel spracúvania: Ochrana majetku prevádzkovateľa a ochrana pred neoprávneným vniknutím do objektu prostredníctvom kamerového systému s obrazovým a zvukovým záznamom.
Právny základ: spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z.
Doba uchovávania: Maximálne 30 dní. Záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.
Príjemcovia: Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľad na to, či je treťou stranou.
Prenos do tretej krajiny: Nebude sa vykonávať.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: Nebude sa vykonávať