V súlade so zriaďovacou listinou Galantskej knižnice vydanou Trnavským samosprávnym krajom dňa 1.apríla 2002 pod č. j. 1354, vydávam tento organizačný poriadok:

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Organizačný poriadok je základným vútroorganizačným predpisom Galantskej knižnice (ďalej len knižnice), ktorý určuje jej organizačnú štruktúru, základnú pôsobnosť, vonkajšie a vnútorné organizačné vzťahy a štruktúru.
2. Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov knižnice.
3. Ďalšími riadiacimi a organizačnými normami knižnice sú:

 

  • Pracovný poriadok upravujúci práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov z hľadiska vnútorného poriadku a dodržiavania pracovných vzťahov
  • Spisový a skartačný poriadok
  • Zásady kontrolnej činnosti a činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Knižničný a výpožičný poriadok


Článok 2
Právne a majetkové postavenie Galantskej knižnice


1. Knižnica je právnická osoba riadená Trnavským samosprávnym krajom.
2. V zmysle svojej zriaďovacej listiny je knižnica príspevkovou organizáciou vyššieho územného celku – Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je na rozpočet vyššieho územného celku napojená príspevkom, hospodári samostatne a odo dňa zriadenia vo vlastnom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
3. Knižnica samostatne hospodári s majetkom, ktorý je evidovaný v jeho účtovnej, operačnej a odbornej evidencii a ktorý jej bol zverený do správy na plnenie jej predmetu činnosti. Je oprávnená tento majetok vyššieho územného celku držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení. Ďalej je správcom majetku a majetku práv nadobudnutých v priebehu jej činnosti.


Článok 3
Základné poslanie a predmet činnosti

1. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
2. Knižnica poskytuje odborno-metodickú pomoc mestským a obecným knižniciam v okrese Galanta.
3. Knižnica je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia s hlavným cieľom budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond. Spracúva regionálnu bibliografiu, sprístupňuje knižničný fond prostredníctvom prezenčnej a absenčnej výpožičnej služby verejnosti. Poskytuje záujemcom knižnično-informačné služby a podieľa sa na budovaní celoslovenského katalógu knižničného a informačného systému v rámci Slovenska.
4. Základné poslanie a zameranie knižnice určuje zriaďovacia listina.
5. Pri svojej činnosti sa riadi ustanoveniami zákona o knižniciach.


Článok 4
Organizačné členenie

1. Knižnica sa člení na tieto organizačné zložky:

 

  • Úsek riaditeľa – zabezpečuje riadenie a koordináciu odbornej a ekonomickej činnosti knižnice, organizuje vzťahy medzi jednotlivými úsekmi, ako aj zákonné povinnosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Úsek knižnično-informačných fondov – zabezpečuje budovanie knižničného fondu knižnice, zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborného katalógu knižníc, ktorý odborne spracúva, spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne a utvára a sprístupňuje fond knižničných dokumentov miestneho významu, utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy
  • Úsek knižnično-informačných služieb – zabezpečuje koordinované sprístupňovanie a využívanie knižničného fondu, ktorý poskytuje základné knižnično-informačné služby a tiež špeciálne služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity
  • Úsek koordinácie a metodiky – je koordinačným a metodickým centrom knižníc v územnom obvode okresu Galanta, poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam v okrese Galanta, knižniciam iných typov, ich zriaďovateľom a zakladateľom
  • Úsek ekonomicko-technickej činnosti – plní úlohy z oblasti rozpočtu, účtovnej evidencie, mzdovej a personálnej agendy

2. Organizačná štruktúra tvorí prílohu tohto organizačného poriadku a podľa nej sa organizujú vzťahy medzi jednotlivými úsekmi.


Článok 5
Riadenie knižnice

1. Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania vymenúva a odvoláva zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja. Do funkcie ho ustanovuje predseda Trnavského samosprávneho kraja.
2. Riaditeľ riadi činnosť knižnice v súlade so zriaďovacou listinou, zodpovedá za jej činnosť zriaďovateľovi, zastupuje knižnicu navonok a koná v jej mene, zodpovedá za plnenie poslania a úloh knižnice, za kontrolnú činnosť a za správu a ochranu majetku, ktorý jej bol zverený do správy.
3. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca.
4. Riaditeľ vymenúva a odvoláva vedúcich úsekov a ostatných riadiacich pracovníkov a časť svojich právomocí môže delegovať na týchto riadiacich pracovníkov.
5. Pre posudzovanie a riešenie závažných odborných otázok riaditeľ ustanovuje poradné orgány, ako je akvizičná komisia, ktorá posudzuje nákup knižničných fondov, z hľadiska potrebnosti a cenovej primeranosti, inventarizačnú komisiu, vyraďovaciu komisiu, likvidačnú komisiu a prípadne ďalšie podľa zváženia riaditeľa a potrieb knižnice.


Článok 6
Zamestnanci knižnice

1. Pracovno-právne pomery pracovníkov knižnice sa riadia podľa všeobecne záväzných zákonov a predpisov.
2. Mzdové podmienky zamestnancov knižnice upravuje zákon NR SR č. 313/2001 o verejnej službe v znení jeho noviel.
3. Pri uplatňovaní personálnej a mzdovej politiky sa vedenie knižnice riadi pokynmi a usmerneniami zriaďovateľa.


Článok 7
Ostatné ustanovenia

1. V súlade so svojou zriaďovacou listinou knižnica participuje na rozvoji kultúrnospoločenského života regiónu a v súlade so svojím poslaním spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami. Spolupráca je zameraná na plnenie úloh v oblasti knižnično-informačnej činnosti, výchovy a vzdelávania a kultúrnospoločenských aktivít.


Článok 8
Záverečné ustanovenie

1. Doplnky a zmeny tohto organizačného poriadku vydáva riaditeľ a nadobúdajú platnosť dňom schválenia zriaďovateľom.
2. Vydaním tohto organizačného poriadku sa ruší platnosť predchádzajúceho organizačného poriadku.
3. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia zriaďovateľom.