Povinné zverejňovanie informácií

 

Na základe zákona č. 211 / 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, všetky informácie o Galantskej knižnici sú zverejnené na webovej stránke Galantskej knižnice: https://www.galantskakniznica.sk/

Kontaktné údaje: https://www.galantskakniznica.sk/kontakty

Zriaďovacia listina: https://www.galantskakniznica.sk/zriadovacia-listina

Organizačný poriadok: https://www.galantskakniznica.sk/organizacny-poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok: https://www.galantskakniznica.sk/kniznicny-poriadok

Vybavovanie sťažností: https://www.galantskakniznica.sk/smernice

Slobodný prístup k informáciám: https://www.galantskakniznica.sk/smernice