Prvýkrát v knižnici

Návštevníkom knižnice môže byť akákoľvek osoba, bez ohľadu na jej národnosť, rasu, náboženstvo, pohlavie a sociálny status. V knižnici môže navštevovať kultúrne a vzdelávacie podujatia a využívať aj doplnkové služby knižnice, ako sú tlač, kopírovanie, skenovanie a podobne.

Čitateľom knižnice, ktorý využíva výpožičné služby, môže byť iba vtedy, ak sa zaregistruje osobne v knižnici.

K registrácii v knižnici je potrebný občiansky preukaz. V prípade detí a mládeže (do 16 rokov) je potrebný súhlas zákonného zástupcu.

Podpísaním registračnej prihlášky sa čitateľ zoznamuje tiež s knižničným poriadkom a zaväzuje sa k jeho dodržiavaniu.

Čitateľský preukaz bude vystavený na počkanie, jeho aktívnosť trvá 1 rok. Po zaplatení členského poplatku je potrebné preukaz každý rok (365 dní) obnoviť.

Orientácia v knižnici

Galantská knižnica je rozdelená na oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých, oddelenie literatúry pre deti a mládež, oddelenie regionálnej bibliografie a čitáreň.

Oddelenie pre dospelých sa nachádza na prízemí budovy knižnice. Disponuje knižným fondom všetkého druhu t. j. beletria, náučná literatúra, odborná literatúra, poézia a to v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Oddelenie pre deti a mládež je na druhom poschodí budovy knižnice. V rámci oddelenia je k dispozícii aj herňa so sedením a detským kútikom. Na tomto poschodí sa nachádza aj klubovňa, kde sa usporadúvajú rôzne podujatia pre deti

Čitáreň disponuje približne 70 titulmi časopisov, ktoré je možné si prečítať na mieste, alebo si po založení evidenčného listu časopisy aj požičať. Evidenčný list je možné založiť iba registrovanému čitateľovi knižnice s platným preukazom.

Knižnica spolupracuje so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá Galantskej knižnici zapožičiava zvukové nahrávky kníh. Tieto dokumenty sú určené používateľom, ktorým sa môže stať každý nevidiaci, slabozraký a inak zdravotne postihnutý občan v rozsahu odôvodnenom jeho zdravotným postihnutím po predložení platného občianskeho preukazu a fotokópie jedného z nasledujúcich dokladov:

  • Preukaz ŤZP, ŤZP/S

  • Členský preukaz občianskeho združenia nevidiacich a slabozrakých,

  • Odporúčajúce stanovisko lekára k využívaniu služieb knižnice (u inak zdravotne postihnutých je tento doklad povinný).