Rešerš je súpis bibliografických odkazov - zoznam dokumentov (knihy, články, zborníky a iné) na zadanú tému. Bibliografický odkaz obsahuje základné údaje dokumentu: autora, názov, miesto a rok vydania, počet strán, predmetové heslá a pod. 

Rešerše z vlastných aj externých databáz spracovávajú odborné pracovníčky knižnice. 

Žiadanku na vypracovanie rešerše môžete priniesť osobne, alebo poslať e-mailom na uvedenú adresu.

Služba je poskytovaná za poplatok podľa aktuálneho Cenníka.

 

Zároveň prosíme žiadateľov o rešerš, aby venovali pozornosť dôslednému vyplneniu žiadanky. 

Kontakt: kniznica [at] galantskakniznica.sk