Ekonomika

Podnikanie
Team managment
Analýza pracovných pozícií
Blockchain technológie
Branding v digitálnom marketingu
Diferenciácia životného štýlu obyvateľstva   na vidieku a v meste
Lokalizácia, lokalizačné rozhodnutia podniku Duslo
Manažment zakladania súkromnej ambulancie
Mládežnícka politika v regiónoch SR
Nezamestnanosť
Online marketing
Packaging – komparácia obalovej techniky v období socializmu a v súčastnosti
Personálny managment
Slovenské predsedníctvo EÚ
Sociálna ekonomika
Vyživovacia povinnosť
Zamestnávanie cudzincov

Kultúra

Komunikácia v knižnici
Kalocsai výšivka
Ladislav Bielik – fotograf
Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva…
Šľachtické knižnice na Slovensku
Typografia - font- abeceda

Medicína

Cordiceps Militaris
Nemocničné nákazy
Porucha osobnosti – személyiségzvar
Psychológia farieb
Aromaterapia
Dentálno – hygienická príprava pacienta na chirurgický zákrok ohľadom na jeho rozsah
Kontrastné látky v ultrasonografii
Kvalita ošetrovateľskej starostlivost v zariadenach pre seniorov
Manažment zakladania súkromnej ambulancie
Návrh laboratórnych úloh z kinematiky pre počítačom podporované laboratóriá
Prebioptické vyšetrovacie metódy rakoviny krčka maternice z historického hľadiska
Prevencia syndrómu vyhorenia u učiteľov stredných škôl
Symptómy klimaktéria a ich zvládanie…
Úroveň vedomosti laickej verejnosti o právach pacientov

Výchova a vzdelanie

Aktuálne problémy hodnotenia žiakov…
Alternatívne prístupy k vyučovaniu slovenského jazyka na materských školách s vyučovacím jazykom maďarským
Mládežnícka politika v regiónoch SR
Motivácia žiaka na strednej odbornej škole
Poznanie a presvedčenie o školskej inklúzii vo vzťahu medzi….
Prevencia syndrómu vyhorenia u učiteľov stredných škôl
Profesionálna orientácia a uplatnenie žiakov ZŠ z pohľadu sociálneho pedagóga